۲۱مهر یاد یار مهربان سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران

۲۱مهر یاد یار مهربان سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران ـ ۲۱مهر۱۴۰۰

ما فقط میگوییم که مرضیه بخوان بخوان برای مادرهای پیرمان که چشم انتظار دیدار بچه هاشون هستند
بخوان برای اطفال یتیم برای زنان دردمند برای خلق تحت ستم، برای مقاومت، برای آزادی و ارتش آزادی
و برای مریم...
 

مطالب مرتبط

۲۱مهر یاد یار مهربان سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران

یاد یار مهربان؛ سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران - اعلام پیوستگی خانم مرضیه به ارتش آزادیبخش ملی ایران - ۲۱مهر ۱۳۷۶