بسته شدن ۳۱۶ حساب جعلی آخوندها در فیسبوک و اینستاگرام به خاطر لجن پراکنی علیه مجاهدین ـ سخنگوی مجاهدین

بسته‌شدن ۳۱۶ حساب جعلی سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندهابا فالوورهای خریداری شده موهوم در فیسبوک و اینستاگرام ـ شامل ۱۵گروه به‌خاطر انتشار خبرها و گزارشهای دروغ از جمله لجن پراکنی علیه مجاهدین ـ۲۱مهر۱۴۰۰

فیسبوک اعلام کرد این شبکه از ایران سرچشمه گرفته و عمدتاً در اینستاگرام به‌نام شهرهای لرستان نامگذاری شده بود. آنها مطالب مربوط به رسانه‌های دولتی ایران و مقامات دولتی را مجدداً پست گذاری می‌کردند

فیسبوک در تحقیقات خود در این خصوص پیوندهایی را با افراد مرتبط با سپاه پاسداران پیدا کرد

برخی از این حساب‌ها خودشان را زنان جوان کرد جا می‌زدند و بقیه ادعا می‌کردند از هواداران مجاهدین خلق ایران هستند تا به‌این وسیله مستمعینی در میان جوامع مختلف به‌دست آورند

در آذر ماه ۱۳۹۹ نیز شرکت امنیت سایبری تردستون ۷۱ پس از تحقیقات مفصل اعلام کرد سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ملایان یک عملیات مشترک علیه کنفرانس سالانه شورای ملی مقاومت ایران را کلید زدند و طی ۶۰ساعت با ۱۱۲هزار توئیت به لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران پرداختند و ثابت شد کسانی که برای این عملیات کثیف کف می‌زدند در واقع در توبره سپاه و اطلاعات آخوندها جولان می‌دادند

سخنگوی مجاهدین: بستن چند صد حساب و صفحه و گروه دیگر سپاه و اطلاعات رژیم در فیسبوک و اینستاگرام، بار دیگر ثابت کرد که لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران آبشخوری جز سپاه و اطلاعات آخوندها ندارد. ادعای فالوورهای چند ۱۰ هزاری یا چند ۱۰۰ هزاری در یاوه‌گویی مزدوران نیز سراپا موهوم و دست‌پخت و خریداری شده توسط ارگانهای امنیتی رژیم است.

سخنگو 

مطالب مرتبط

بسته شدن ۳۱۶حساب جعلی سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با فالوئرهای خریداری شده موهوم در فیسبوک و اینستاگرام، پیام سخنگوی مجاهدین ـ دریک نگاه

بسته شدن ۳۱۶حساب جعلی سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با فالوورهای خریداری شده موهوم در فیس‌بوک و اینستاگرام