عمر جاویدان با ایران خودرو توصیه جنتی ـ پیک شادی

عمر جاویدان با ایران خودرو توصیه جنتی ـ پیک شادی ـ ۱۶مهر۱۴۰۰


جاج آقا میخواهی بروسونم خانه خودم میروم بچه که نیستم هوا به این خوبی بزار یک دوری بزنیم فقط خواستم یادآوری کنم خروجی فقط ازسمت راسته خودم میدونستم بابا شما جنتی را نشناختی

مطالب مرتبط 

سخنرانی وارونه جنتی ـ طنز

انیمیشن طنز سیاسی ـ مجلس نظام آخوندی