مسعود رجوی: داش عباسقلی صالحی به کدامین گناه پس از تحمل ۲۰سال زندان در یک حکم ناگهانی و فوری در زندان اصفهان توسط قضایه جلادان به‌دار آویخته شد؟

 

پیام 

مسعود رجوی-۷مهر ۱۴۰۰

مردم چشمم به خون آغشته شد - در کجا این ظلم بر انسان کنند

داش عباسقلی صالحی به کدامین گناه پس از تحمل ۲۰

سال زندان در یک حکم ناگهانی و فوری در زندان

اصفهان توسط قضاییه جلادان به‌دار آویخته شد؟

جز شقاوت من ندیدم در لئام...

در ولایت لئیمان و جلادان خود چه شامی است شقاوت که ندارد انجام

به عیاران محله‌ها و جوانمردان کوچه و بازار و رادمردان

هر شهر و دیار فقط می‌گویم که با سرمشق قرار دادن

شورشگر شهید مصطفی صالحی که از کهریزسنگ

اصفهان برخاست باید به کیفر جلادان و گوشمالی

مزدوران قیام کرد.

برای قیام آتشین

و برکندن ریش و ریشهٔ آخوندهای ضدبشر آماده شوید

مطالب مرتبط

دیکتاتوری هنرکش، توماج صالحی یک هنرمند جوان و معترض را با ضرب و شتم دستگیر کرد

مسعود رجوی: داش عباسقلی صالحی به کدامین گناه پس از تحمل ۲۰سال زندان در یک حکم ناگهانی و فوری در زندان اصفهان توسط قضاییهٔ جلادان به‌دار آویخته شد؟