هفتم مهر سالگرد ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین در لیست آمریکا

هفتم مهر سالگرد ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین، ارتش آزادیبخش ملی و شورای ملی مقاومت ایران در لیست آمریکا به‌حکم دادگاه در سال۱۳۹۱

پیروزی تاریخی مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی در بزرگترین آتش و حرکت سیاسی و بزرگترین شکست رژیم ولایت فقیه

در رویارویی سیاسی و بین‌المللی با مقاومت ایران

هفتم مهر سالگرد ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین در لیست آمریکا ـ قسمت دوم ـ۶مهر۱۴۰۲

 از اخبار سیمای آزادی -۱۲ خرداد ۱۳۹۱

حکم دادگاه فوری در واشنگتن پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران

دادگاه به وزیر خارجه آمریکا دستور میدهد:

در مدتی نه بیش از ۴ماه از تاریخ صدور حکم باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کند یا بپذیرد

در صورتی‌که وزیر ظرف چهار ماه چنین نکند درخواست خروج از لیست پذیرفته است

دادگاه پس از ۲۲ماه از صدور حکم پیشین به‌صراحت می گوید وزارت‌خارجه کارش را انجام نداده و اگر ضمن ۴ماه درباره لیست گذاری  سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم نگیرد

دادگاه پیشاپیش خروج این سازمان از لیست گذاری را اعلام کرده است

دادگاه بر این باور است که از زمان حکم قبلی در ژوئیه ۲۰۱۰ حداقل چیزی که می توان گفت این است که وزیر خارجه، کند عمل کرده است

دادگاه به زمانبندی ۱۸۰روز که کنگره مشخص کرده بود و مهمتر از آن به‌حکم پیشین استناد می‌کند که:

این غیرقابل مناقشه است که وزیر خارجه یک ”وظیفه روشن“برای پاسخگویی به دادگاه دارد

دادگاه معتقد است:

تاخیر وزارت‌خارجه در قبال درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران  برای لغو نامگذارییک تأخیر فاحش بوده است

«عدم تصمیم گیری از سوی وزیر در طی ۲۰ماه بروشنی نیت کنگره را نقض می کند و قویاً در طرف صدور حکم فوری برای سازمان مجاهدین خلق ایران است»

متن حکم دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده در واشینگتن

دادگاه استیناف ایالات متحده

ناحیه کلمبیا – شعبه فدرال

جلسه دادگاه: ۸می ۲۰۱۲

صدور حکم: اول ژوئن ۲۰۱۲

موضوع: دادخواهی سازمان مجاهدین خلق ایران

دادخواست برای صدور حکم به‌منظور ملزم کردن دولت به اجرا ی حکم دادگاه

حکم دادگاه

اول ژوئن ۲۰۱۲

دادگاه استیناف ایالات متحده در مورد شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران

بعد از بررسی تقاضا برای صدور حکم فوری، بررسی توضیحات طرفین، بررسی دعاوی وکلا و مشاوران،

دادگاه به وزیر خارجه دستور می‌دهد در مدتی نه بیش از ۴ماه از تاریخ صدور این حکم، باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را یا رد کند و یا آن را بپذیرد.

در صورتی‌که وزیر طی چهار ماه چنین نکند، با درخواست اجرای حکم لغو نامگذاری موافقت خواهد شد.

امضای قضات

مطالب مرتبط

دستورالعمل احمقانه وزیر خارجه رئیسی به دادگاه سوئد ـ مجاهدین در پشت پرونده سازی و توطئه قرار دارد

قطعنامه نمایندگان کنگره آمریکا برای خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی

لطفا به اشتراک بگذارید: