نصب پوستر مریم رجوی با شعار درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

فعالیت کانونهای شورشی درشهرهای مختلف ایران -اول مهر۱۴۰۰

تهران- اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

تهران- اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: عزم شعله‌ور جوانان شورشگر برای قیام و آزادی و براندازی را نمی‌توان خاموش کرد

تهران- ۳۱شهریور ۱۴۰۰

نصب مریم رجوی: درود بر جوانان آگاه که بر سرکوب رژیم ولایت فقیه تن نمی‌دهند

تهران- اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید

شیراز - اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر شعار: ۱۵۰۰لاله سرخ قیام آبان در بسیاری از مدارس و دانشگاه هاجایشان خالیست

اصفهان- اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: با اعتراض و قیام یاد ۱۵۰۰لاله سرخ قیام آبان را پر آوازه کنید

اصفهان- اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: کانونهای شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاهها گسترش دهید

اردبیل - اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی درود بردانش آموزان دانشجویان و جوانان آگاه که به ارتجاع وخرافه و به ستم و سرکوب رژیم ولایت فقیه تن نمی‌دهند

لاهیجان - اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی: با اعتراض و قیام یاد ۱۵۰۰لاله سرخ قیام آبان را فروزان نگاه دارید

اراک - اول مهر ۱۴۰۰

نصب عکس مریم رجوی راه مبارزه و شورش انتخابی شایسته برای هردانش آموز و دانشجو و هر جوان آزاده ایران است.

کاشان - اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوسترمریم رجوی: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

شهر کرد - اول مهر ۱۴۰۰

نصب پوستر مریم رجوی درود بردانش آموزان دانشجویان و جوانان آگاه که به ارتجاع وخرافه و به ستم و سرکوب رژیم ولایت فقیه تن نمی‌دهند

بندر ترکمن - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت مریم رجوی درود بردانش آموزان دانشجویان و جوانان آگاه که به ارتجاع وخرافه و به ستم و سرکوب رژیم ولایت فقیه تن نمی‌دهند مهر ۱۴۰۰

بندر ترکمن - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت با شعار -مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است

بندر ترکمن - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت با عکس: مریم رجوی: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

بندر ترکمن - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت با عکس مریم رجوی: کانونهاش شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاهها گسترش دهید

بندر ترکمن - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت مریم رجوی درود به دانش‌آموزان و دانشجویان دلیری که در اعتراضها و خیزش‌ها و قیامها پیشتاز و پیشگام بودند

اهواز - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت با شعار: مریم رجوی: کانونهاش شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاهها گسترش دهید - وضعیت فاجعه‌بار معلمان شاغل و بازنشسته محصول سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندهاست

دست‌نوشته روی تراکت - مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر رئیسی جلاد

اهواز - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت چاپ شده با شعار: مریم رجوی هر دانشگاه و مدرسه را به کانون شورشی تبدیل کنید

اهواز - اول مهر ۱۴۰۰

نصب تراکت چاپ شده با شعار: مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است

اسفراین- ۳۱شهریور ۱۴۰۰

نصب پوستر بزرگ عکس با شعار: مریم رجوی: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

کرمان - ۳۱شهریور ۱۴۰۰

نصب تراکت با عکس با شعار: مریم رجوی: مبارزه و شورش انتخابی برای هر جوان آزاده ایرانی

نیشابور- ۳۱شهریور ۱۴۰۰

پوستر بزرگ با شعار: مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است

نیشابور- ۳۱شهریور ۱۴۰۰

نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: کانونهای شورشی را درمدرسه‌ها و دانشگاهها گسترش دهید

نیشابور- ۳۱شهریور ۱۴۰۰

نصب تراکت با شعار: مریم رجوی: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی

شعار: با اعتراض و قیام یاد ۵۰لاله سرخ قیام آبان را فروزان نگاه دارید- مریم رجوی درود بر رجوی

سنقر - اول مهر ۱۴۰۰

شعار دست نویس: درس اول درس قیام و آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری پلید آخوندی مریم رجوی مرگ بر خامنه‌ای

شیراز - اول مهر ۱۴۰۰

تراکت با شعار: درس اول درس قیام و آزادی مریم رجوی

مطالب مرتبط

نصب پوستر و تراکت تصاویر شهدای حماسه ۱۰شهریور۹۲ توسط کانونهای شورشی در شهرهای میهن

پاسخ فرزندان ایران در موسسان پنجم ارتش آزادی به سرکوب سوختبران – به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و فریب رژیم در شهرهای میهن