شعر منم سخنگو ـ برای مقاومت ایران که نماینده ایران و ایرانی است

منم سخنگو ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰

برای مقاومت ایران که نماینده ایران و ایرانی است و سازمان ملل نباید جنایتکارانی مثل روحانی و رئیسی را به‌رسمیت بشناسد.
از محمد قرایی۲۷ شهریور ۱۴۰۰

به اسم ایران سخن نگو           تو دشمن ایران منی
به اسم باران سخن نگو          تو چکمة روی چمنی
تو سنگ دوران حجری        تو خاطرات پرخطری 
به اسم خورشید سخن نگو     تو منکر نور و سحری

بر این پرچم  که می بینی      منم اون شیرتازنده  من اون خورشیدم   
منم اون سبزی و سپیدی     منم اون خون سرخ و جوشان     که از جان وطن چکیدم
به اسم جنگل شمال             من اون پلنگم که در کمینم
به اسم دریا   به اسم باران         منم سخنگوی سرزمینم

به اسم کارون  به اسم تفتان      منم مادر منم فرزند
به اسم البرز و دماوند              منم اون رشته پیوند
بر این پرچم  که می بینی      منم اون شیرتازنده  من اون خورشیدم   
منم اون سبزی و سپیدی     منم اون خون سرخ و جوشان     که از جان وطن چکیدم

مطالب مرتبط

برای کودکان خیابانی

ادراک نو