طنز فیروز آبادی و خمینی ـ پیک شادی

طنز فیروز آبادی و خمینی ـ پیک شادی ـ ۲۵شهریور۱۴۰۰


لاکن خفه یواش چه خبرته فیروزآبادی  

سلام امام

ای سلام و زهر مار این چه طرز وارد شدن به جهنمه

مگر سر آوردی تو لاکن تو که خیلی وقت پیش به درک واصل شدی چرا الان رسیدی؟ 

مطالب مرتبط 

انیمیشن طنز ـ اولین دیدار فیروز آبادی با خمینی در جهنم

انیمیشن طنز سیاسی – گفتگوی سلامی