دست های آغشته به خون خیانتکاران در قتل عام ۱۰شهریور در اشرف ـ پرونده

دست های آغشته به خون خیانتکاران در قتل عام ۱۰شهریور در اشرف ـ پرونده ـ ۲۲شهریور۱۴۰۰

آن زمانی که مزدوران سیرک ولایت مقابل درب اشرف گلو پاره می کردند که اشرف را به خاک و خون می کشند کمتر کسی باور می کرد که این تهدید به واقعیت تبدیل شود.
حالا سئوال اینجاست که ارتباط این دو پدیده چیست؟
آیا این نعره های تهدیدآمیز از سر عصبانیت بوده؟ یا اینکه این مزدوران از غایت و نهایتی خبر می دادند که خودشان داشتند زمینه آنرا فراهم می کردند.
و در نگاهی کلی تر ارتباط خائنان و مزدوران که در ظاهر نامه ای می نویسند یا مصاحبه ای میکنند با اینطور عملیات ها چیست؟  

 

مطالب مرتبط

صنعت تواب سازی ساخته و پرداخته لاجوردی، سردژخیم اوین - پرونده

تجمع اعتراضی معلمان در تهران و لرستان با شعار؛ معلم بیدار است، از وعده‌ها بیزار است