کانون های شورشی از کجا وارد صحنه جامعه ایران شدند- آنالیز شماره۳۶

کانون های شورشی از کجا وارد صحنه جامعه ایران شدند- آنالیز ۲۶مرداد۱۴۰۰

این تصاویر پرشور و پر غرور صحنه های قیام آبان ۹۸ است. وقتی از حافظه تاریخی هر ایرانی که فراموشی ناپذیره و بعنوان یک سرفصل به ثبت رسیده.

یکی از برجسته ترین ویژگیهای قیام آبان ۹۸ یک حرکت اعتراضی و پرخشم مشترک بود. آتش زدن مراکز سرکوب رژیم طوریکه در عرض سه روز سه برابر کل قیام ۹۶ مراکز رژیم به آتش کشیده می شود.

اما چی باعث شد که جامعه چنین واکنشی داشته باشد؟

نزدیک به دو سال فعالیتهای کانونهای شورشی تاثیر عمیقی در جامعه ایران گذاشته بود. فعالیت های ضد اختناق کانونهای شورشی طی سالهای قبل و به آتش کشیدن بنرهای سران نظام و مراکز سرکوب، این را در ذهن و ضمیر جامعه جا انداخته بود.

اما سئوال این است که کانونهای شورشی از کجا وارد صحنه اجتماعی ایران شدند؟

پاسخ را در برنامه آنالیز شماره ۳۶ جستجو کنید.

مطالب مرتبط 

پیام های آتشین کانون های شورشی از قلب قیام خلق در شهرهای میهن در آستانه تنفیذ رئیسی جلاد

عهد و پیمان برای آزادی ایران در شهرهای میهن اشغال شده در پنجاه و هفتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران