فینیتو غرق شادی باشه ـ پیک شادی

فینیتو ـ پیک شادی۱۸شهریور۱۴۰۰


تا ده فینیتو غرق شادی باشه

از غم و غصه رها شه

کدخدا رو با هم میکنیم مچاله

بره تو سطل زباله

فینیتو میشه ده آزاد

باغش آباد و مردمش شاد 

مطالب مرتبط 

فینیتو ـ کدخدا این هویج برای ما دردسر شدندی ـ پیک شادی

موقعیت کنونی؛ علائم رخ نمودن شرایط ذهنی