مارش سرود مجاهد

مارش سرود مجاهد ـ ۱۵شهریور۱۴۰۰

سرود مجاهد – از سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد، مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود
مجاهد، مجاهد، مجاهد وفا کن به پیمان خود

به عزم گران و به خون روان … به خشمی خروشان چو آتشفشان
(به عهدت وفا کن، نبردی بپا کن، ستم را فنا کن، زبنیان خود)2

مجاهد، مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود
مجاهد، مجاهد، مجاهد وفا کن به پیمان خود

تویی نقطه‌ی آرزوهای خلق … توپی شعله‌ی راه فردای خلق
( ز خود بی خبر شو، وجودی دگر شو، به جان شعله‌ور شو ز ایمان خود) ۲

مجاهد، مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود
مجاهد، مجاهد، مجاهد وفا کن به پیمان خود

به حق شهیدان راه خدا … که گشتند در راه مردم فدا
(سلاحت بگیرم، رهت پیشه گیرم،مجاهد بمیرم، دهم جان خود)۲

مجاهد، مجاهد، مجاهد وفا کن به پیمان خود
مجاهد، مجاهد، مجاهد وفا کن به پیمان خود

مطالب مرتبط

شعرـ زبان من گرفت

مجاهد، خورشیدی که درتاریکی‌ها درخشید