قتل قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان تهران ـ روزها ویادها هفته دوم شهریورماه

روزها و یادها ـ قتل قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان تهران ـ هفته دوم شهریور ماه


ششم شهریور ۱۸۳۳ قتل قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان تهران

قائم مقام فراهانی صدراعظم ایران شخصیتی ترقی خواه و میهن دوست بود. ترقی خواهی او در همان ابتدا مخالفتهایی را در حاکمیت قاجار  برانگیخت، اما قائم  مقام در مدت صدرات خود با سختگیری بسیار درصدد مهار کردن درباریان و نظام بخشیدن به امور و مخالفت با نفوذ روس و انگلیس در ایران بر آمد.

قائم مقام حقوق شاه از خزانه دولت را کم کرد. حقوق های بی مورد تملق گویان شاه را نیز حذف کرد.

قائم مقام با اجرای قرار داد کاپیتالیزاسیون و قرارداد تجاری ضمیمه ترکمانچای به شدت مبارزه کرد.

همچنین از تاسیس کنسولخانه روس و انگلیس به هر نحو ممکن جلوگیری کرد.

او به وزیر مختار روس گفت: این قرار داد تحمیلی است و من مرئی و نامرئی در تخریب آن خواهم کوشید.

قائم مقام فراهانی علاوه بر تسلط بر ادبیات فارسی و برخی علوم دیگر به تضادهای قدرتهای منطقه ای و بین المللی روسیه، فرانسه و انگلستان در آن زمان اشراف و تلاش داشت تا ایران را با تحولات علمی و صنعتی جهان آن روز منطبق کند.

او اولین مقام دولتی است که دانشجوی ایرانی برای کسب علوم جدید به اروپا اعزام کرد اما مرتجعانی همچون میرزا آقاسی در دربار محمد شاه به وی افترا بستند و باعث شدند تا شاه دستور قتل او را صادر کند.

میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی صدراعظم ایران در باغ نگارستان تهران با برنامه از پیش طراحی شده به دستور محمد شاه قاجار کشته شد. 

تقسیم ایران و ترور اتابک 
زلزله در بوئین زهرا 
آغاز جنگ جهانی دوم 
قتل عام روستای قارنا و کانی مام سیده در کردستان ایران توسط رژیم جنایتکار آخوندی 
درگذشت هوشی مین رهبر انقلاب مردم ویتنام 

مطالب مرتبط 

کابینه رئیسی؛ آئینه غارت و جنایت

جنبش دادخواهی و هزار شاهد