معرکه گیریهای مضحک عظما با نوچه هایش ـ خبرتوخبر ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ معرکه گیریهای مضحک عظما با نوچه هایش ـ پیک شادی ـ ۴شهریور۱۴۰۰


سلام و صد سلام به هم دوستان خبر تو خبر پیک شادی

این هفته خبر تو خبر، خبر داره براتون از معرکه گیریهای مضحک عظما خودش می نشیند

پای منقل نوچه خودش تا مشنگهای مثل این بوزقلمون عمامه دار ازش تعریف کنند و برایش پیسی باز کنند امام جلوه خدا بود امام شکوه دین بود اما امید ضعفا بود

مطالب مرتبط 

خامنه‌ای و ادعاهای کرونایی

تصاویر شکنجه‌گاه اوین اخگری بر ریش نظام