عاشورا در اشرف۳

مراسم عاشورا دراشرف ۳ -۲۹مرداد۱۴۰۰


عاشورا در اشرف۳


۲۸مرداد ۱۴۰۰


پیام به خلق ایران برپا برپا برپا خیز


به جنگ دین فروشان برپا برپا برپا خیز


به خشم خود ویران کن برپا برپا برپا خیز


کاخ یزید دوران برپا برپا برپا خیز


بگو بگو که لبیک برپا برپا برپا خیز


به سالار شهیدان برپا برپا برپا خیز


با ارتش آزادی برپا برپا برپا خیز


یکان یکان به میدان برپا برپا برپا خیز


راهم حسین پیمانم حسین عشقم حسین ایمانم حسین


خونخواه خاک خاوران مجاهدین خلقند مجاهدین خلقند


این شهدای کربلا گیریم انتقامتان


ای لاله های ۶۷ گیریم انتقامتان


این شهدای کربلا گیریم انتقامتان


ای لاله های ۶۷ گیریم انتقامتان


خون حسین می‌جوشد مجاهد میخروشد


راهم حسین پیمانم حسین


راهم حسین ایمانم حسین


راهم حسین پیمانم حسین


راهم حسین ایمانم حسین


عشقم حسین ایمانم حسین


خونخواه دشت کربلا مجاهدین خلقند مجاهدین خلقند


خونخواه عرض خاوران مجاهدین خلقند مجاهدین خلقند


خونخواه دشت کربلا مجاهدین خلقند مجاهدین خلقند


خونخواه عرض کربلا مجاهدین خلقند مجاهدین خلقند


خون حسین می‌جوشد شورشگر میخروشد


خون حسین می‌جوشد شورشگر میخروشد


یزد و شمر زبون سرنگون سرنگون


ولی فقیه ملعون سرنگون سرنگون


نظام جهل و جنون سرنگون سرنگون


قتل حسین مظلوم سرنگون سرنگون


شمر نشسته بر خون سرنگون سرنگون سرنگون سرنگون


......مطالب مرتبط


مراسم عاشورا در اشرف ۳

عاشورا، شکوه انتخاب در هجوم ناممکن