بیانیه ژیلبر میتران رئیس بنیاد دانیل میتران ـ فرانس لیبرته در حمایت از قیام خوزستان

در ایران، هزاران نفر در منطقه خوزستان علیه بی‌آبی اعتراض کرده و به خیابان‌ها سرازیر شده‌اند. آنها توسط نیروهای امنیتی رژیم آخوندهای حاکم با خشونت سرکوب می‌شوند.۱مرداد۱۴۰۰


بنیاد دانیل میتران یادآوری می‌کند که حق دسترسی به آب از جمله حقوق‌بشر است که قطعنامه سازمان ملل‌متحد بتاریخ ۲۰۱۰ آنرا به‌رسمیت شناخته است و هر مقام دولتی که این حق را نقض کند، محکوم می‌نماید.


بنیاد دانیل میتران هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه، یا هر گونه تصمیم عامدانه مولد «جنگ بر سر آب» با اهداف، یا عواقب، اقتصادی، یا سیاست خارجی، یا سرکوب داخلی را شدیداً محکوم می‌نماید.


بنیاد دانیل میتران از قیام مردمی که قربانی سیاستهای تأمین آب هستند حمایت می‌کند و از مبارزات آنها برای حقوق حیاتی خود، سرچشمه زندگی و شرافت پشتیبانی می‌کند. در ایران، سرکوب در ذات حاکمیت است. ما به شجاعت بزرگ این مردم درود می‌فرستیم و در سوگواری خانوادهای قربانیان سهیم و شریک هستیم.


ما دولتها را به بالاترین هشیاری و به محکومیت قاطع سلب امنیت از مردم ایران فرا می‌خوانیم، و از سازمانهای غیردولتی می خواهیم که از آنها حمایت کرده و برای حقوقشان با آنها همبستگی نمایند.


ژیلبر میتران


رئیس بنیاد دانیل میترانمطالب مرتبط


گردهمایی جهانی ایران آزاد - اد ملکرت، ژیلبر میتران، ژان فرانسوا لوگاره، پروفسور هریبرت هیرته، اسقف بری مورگان، راجر لاینز، لیندا لی و برونو ماسه

ایلونا جبریا، گری کاسپاروف، دومینیک آتیاس، ژیلبر میتران در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱