ترانه من ایرانم

ترانه من ایرانم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۲۱تیر۱۴۰۰

من ایرانم من ایران من ایرانم

من ایرانم من ایرانم شوری در سر دارم شوری در سر دارم

من ایرانم من ایرانم قلبی پر خون دارم قلبی پر خون دارم

من ایرانم من ایرانم از خاک شیرانم اینک در زندانم اینک در زندانم

زندانها پر گورستان پر غمهایم در سینه غمهایم در سینه غمهایم در سینه

قلبم زخمی جانم بر لب  در دستانم کینه با خشمی دیرینه با خشمی دیرینه

گلهایم را از من مخفی در من مخفی کردند در من مخفی کردند

فرزندانم را پیش چشمانم پر پر کردند همچون گل پر پر کردند همچون گل پر پر کردند

چون ستار و کوچک خانم سردارانی دارم سردارانی دارم سردارانی دارم

در زیر این خاکسترها فانوسی بیدارم فانوسی بیدارم فانوسی بیدارم

من ایرانم من ایرانم شورش بر سر دارم شورش بر سر دارم شورش بر سر دارم

من ایرانم من ایرانم تا روز آزادی در رزم و پیکارم در رزم و پیکارم در رزم و پیکارم

من ایرانم من ایرانم در هر کوی و برزن صدها سنگر دارم صدها سنگر دارم

چون می‌آید فردا خندان و دلشادم می‌دانم آزادم می‌دانم آزادم

من ایرانم من ایرانم شورش بر سر دارم شورش بر سر دارم

مطالب مرتبط


سرود حاضر

گردهمایی جهانی ایران آزاد - سخنرانی ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا (۲۰۱۶) - روز سوم