قیام مردمی ۱۵ خرداد ـ روزها ویادها ـ هفته سوم خرداد

قیام مردمی ۱۵ خرداد ـ روزها ویادها ـ هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۰


قیام ۱۵ خرداد نقطه پایانی برمبارزات رفرمیستی در ایران بدنبال اوج گیری مبارزات مردم ایران در اواخر دهه ۳۰ واوایل دهه ۴۰ شاه برای جلوگیری از یک انقلاب مردمی تن به اصلاحاتی داد که مورد نظر امریکا بود امریکا میخواست با انتقال قدرت به بورژوازی وابسته ضمن راندن رقیب انگلیسی ایران را هر چه بیشتر به طیول خود تبدیل بکند

اصلاحات فرمایشی شاه از دو سو مورد مخالفت قرار گرفت یکی از سوی مرتجعان که در راس آنها خمینی قرار داشت مخالفت او بخصوص بخاطر حق رای به زنان بود مخالفت دیگر ازسوی میهن پرستان بود که با سرسپردگی شاه به قدرتهای استعماری و سربرآوردن سرمایه داری وابسته مخالفت داشتند شاه با دست داشتن برگه اصلاحات به قدرت نمایی در برابر مخالفان پرداخت اوج اعتراضات مردمی در ۱۵ خرداد سال ۴۲ صورت گرفت که با سرکوب خونین وحشیانه پلیس وگارد شاه مواجه شد و تعداد زیادی از مردم کشته ومجروح و دستگیر شدند

شدت سرکوب بحدی بود که کلیه جریانات سنتی سیاسی ازتداوم مبارزه مایوس شده و با تشدید سرکوب واختناق به خارج ازصحنه مبارزه رانده شدند.

آن سرکوب اگر چه نقطه پایانی بر دوران مبارزات رفرمیست بود اما ازسوی دیگر نقطه شروع مبارزه مسلحانه انقلابی بعنوان تنها راه در مقابل دیکتاتوری افسار گسیخته ای بود که هیچ مخالفتی را برنمی تابید

ایستادگی محله امیر خیز تبریز
انفجار تروریستی اتوبوس مجاهدین وشهادت ۶ مجاهد خلق
حمله چماقداران خمینی به انجمن میثاق وشهادت میلیشا مجاهد خلق ناصر محمدی
شرکت دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه و دفاع ازحقوق ایران

مطالب مرتبط


اعلان جنگ خامنه ای به مردم ایران

سیرک انتخابات و ضرب‌المثل توبه گرگ مرگ است

 
لطفا به اشتراک بگذارید: