شهادت رضا حامدی بدست مزدوران خمینی- روزها ویادهاهفته چهارم فروردین

 

به شهادت رسیدن رضا حامدی بدست مزدوران خمینی- روزها ویادها هفته چهارم فروردین۱۴۰۰


شهادت:    ۲۳ فروردین ۱۳۵۹شهادت رضا حامدی توسط مزدوران رژیم آخوندی رضا حامدی  ،

یک هودار شناخته شده مجاهدین در شهرستان خمین هنگام بازگشت از کتابفروشی هواداران مجاهدین  ،

توسط رگبار مسلسل پاسدران جنایت پیشه ترور شد ،

جنایتکاران برای سرپوش گذاشتن بر جنایتشان پیگر غرقه بخون اورا ربودند ،

تا وانمود کنند او تصادف کرده پاسداران شبانه اقدام به انتقال پیکر رضابه سردخانه اراک نمودند ،

و لی حقیقت بسرعت روشن شد  ،

هواداران مجاهدین در سردخانه اراک از پیکر رضا حامدی عکس گرفتند  ،

و این عکس در نشریه مجاهد چاپ شد ،

۵ گلوله روی ناحیه سینه و شکم رضا دیده میشد  ،

اما نظریه پزشکی قانونی وجواز دفن علت فوت را تصادف اعلام کرده بود ،

لازم به ذکر است که در دوران دو ونیم ساله فعالیت سیاسی مجاهدین پس از انقلاب ۵۷  ،

بیش از ۵۰ نفر از هواداران مجاهدین با چنین شیوه هایی ترور شده و به شهادت رسیدند ،

درحالیک سازمان اعضا وهوادارانش مطلقا پایبند فعالیت مسالمت آمیز سیاسی بودند  ،

وحتی دریک مورد اقدام به مقابله به مثل ویا تلافی در دفاع مشروع از خود ننمودند .

۲۴ فروردین ۱۳۵۸ هجرت پدرطالقانی  ،

استبداد زیر پرده دین خطرناکترین نوع استبداد هست  ،

دراین رو ز خبر تعطیلی کلیه دفاتر آیت الله طالقانی وخروج اعتراضی او از تهران ،

خشم و انزجار مردم را نسبت به مزدوران انحصارگر خمینی بر انگیخت ،

آیت الله طالقانی در تمامی سالهای خوش نشینی خمینی در ترکیه ونجف ،

در زندان و تبعید بسر برده بود و از همان ابتدای روی کار آمدن خمینی ،

پیوسته در باره خطر استبداد مذهبی هوشدار میداد ،

پدرطالقانی در آغاز اولین بهار آزادی و در اعتراض به اعمال انحصارطلبانه وسرکوبگرانه  ،

عوامل خمینی اقدام به خرو ج ازتهران نمود

هجرت پدی طالقانی
روز عطار نیشابوری

مطالب مرتبط


کنفرانس در آلمان ـ یک سیاست جدید در قبال ایران ـ حقوق بشر، توقف تروریسم، حمایت از قیام مردم ایران

زخمی شدن یک کولبر محروم بر اثر تیراندازی پاسداران جنایتکار در اشنویه