نصب پوستر شهدای ۱۹فروردین۱۳۹۰ و چیدن میز به یاد شهدای ۱۹فروردین

نصب پوستر شهدای ۱۹فروردین۱۳۹۰ و چیدن میز به یاد شهدای ۱۹فروردین- ۱۸فروردین۱۴۰۰


۱۹فروردین- با تراکتهای:

گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف فروردین۱۴۰۰

فروردین ۱۳۹۰روز تجدیدعهد با ۳۶شهید قهرمان مجاهد خلق که با مقاومت و پایداری در برابر حمله زبونانه آخوندی تابه آخر ایستادند فروردین ۱۴۰۰

نصب پوستر : گرامی باد ۱۹فروردین ۱۳۹۰روز شهیدان فروغ اشرف که در مقابل حمله مزدوران رژیم آخوندی قهرمانانه ایستادند.

از صبای شهید: ما تا آخرش ایستاده‌ایم.

یادآور حمله بزرگ و فراموشی ناپذیردرسالهای اخیر است فروردین۱۴۰۰

تهران-گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف


فروردین۱۳۹۰ روز تجدید عهد با ۳۶شهید قهرمان مجاهد خلق که با مقاومت و پایداری در برابر حمله زبونانه آخوندی تا به آخر ایستادند


گرامی باد روز شهیدان فروغ اشرف که در مقابل حمله مزدوران رژیم آخوندی قهرمانانه ایستادند - ما تا آخرش ایستاده‌ایم

 1. مشهد-در سالگرد حماسه  ۱۹فروردین  ۱۳۹۰ با فاتحان پایداری سرخ فام اشرف تجدید پیمان می‌کنیم


  گرامی باد حماسه  ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف


  شیراز-گرامی باد ۱۹فروردین۱۳۹۰ روز شهیدان فروغ اشرف که در مقابل حمله مزدوران رژیم آخوندی قهرمانانه ایستادند


  ۱۹ فروردین۱۳۹۰ یادآور حمله بزرگ و فراموشی‌ناپذیر در سالهای اخیر است


  نیشابور


  مجاهد قهرمان صبا هفت‌برادران از شهدای  اشرف


  در سالگرد حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ با فاتحان پایدار سرخ‌فام اشرف تجدید پیمان می‌کنیم 2. مطالب مرتبط

 3. نصب پوستر و تراکت مسعود و مریم رجوی بر در و دیوار شهرها و هفت سین با نوشته سال ۱۴۰۰، سرنگونی ۱۰۰درصد


گرامی‌داشت سالگرد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ و شهادت مجاهدان پایدار، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و نیشابور