کلنل محمدتقی خان پسیان سردار آزادی ایران زمین در انقلاب مشروطه ایران- مناسبتهای ملی

کلنل محمدتقی خان پسیان سردار آزادی ایران زمین در انقلاب مشروطه ایران- مناسبتهای ملی ـ ۱۲فروردین۱۴۰۰


کلنل محمدتقی خان پسیان، سردار جنگهای رو در رو و در جبهه متضاد و متخاصم رضاخان.

انقلاب مشروطه ایران


پیش از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و بیش از آن بر کشورهای استعمارگر تکان دهنده و خطرناک می نمود.
چرا که نه تنها ایران را از دایره بسته کشورهای مستعمره خارج می کرد بلکه راه برون رفت را به دیگر ملل اسیر نیز می آموخت.
این شاید مهمترین علت سرکوب انقلاب مشروطیت ایران بود که ارتجاع، استعمار و مزدوران داخلی آنها همچون رضاخان را در سرکوب کردن آن متحد ساخت.

شاید کمتر کسی بداند که کلنل محمدتقی خان پسیان و رضاخان بنوعی هم دوره بودند


دو افسر ایرانی، اما در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم.
کلنل محمدتقی خان پسیان در سال۱۲۷۰ خورشیدی بدنیا آمده بود و رضا خان در ۱۲۵۶ خورشیدی.
هر دو ایرانی بودند یعنی شناسنامه ایرانی داشتند، هر دو در یک دوره زندگی می کردند، کلنل و رضاخان هر دو نظامی بودند، هر دو فرمانده یکانهای نظامی نسبتا مهمی در دوره خود بودند.
هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه ای در حد سرهنگی داشتند. کلنل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود، رضاخان که بعدها رضاشاه شد فرمانده قوای قزاق همدان بود.
هر دو در رزم و جنگاوری به هرحال سررشته داشتند گرچه رضاخان اساسا عمده جنگهایش را از پشت مسلسل با تیمش انجام داده بود و مرد نبردهای رودرو نبود اما بهرحال هر دو اسم شان به جنگدگی معروف بود.
اما این دو یعنی محمدتقی خان و رضاخان در جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار درآمد.
این برنامه نگاهی ست به قیام  محمدتقی خان پسیان از خلال رو در رویی این دو....

مطالب مرتبط


بیانیه سی و هشتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت_فصل سوم

داستان قزاقی که شاه شد ـ رضا خان و کلنل محمدتقی‌خان پسیان ـ قسمت چهارم

قاضی‌ محمد و یارانش در مهاباد اعدام شدند.