به شهادت رسیدن رضا حامدی به دست مزدوران خمینی-روزها ویادها هفته سوم اسفند۹۹

به شهادت رسیدن رضا حامدی به دست مزدوران خمینی-روزها و یادها - هفته سوم اسفند۹۹


شهادت رضا:      ۲۳ اسفند ۱۳۵۸ شهادت رضا حامدی توسط مزدوران خمینی  ،

رضا حامدی یک هوادار شناخته شده مجاهدین در شهرستان خمین ،

هنگاه بازگشت از کتابفروشی هواداران مجاهدین توسط رگبار مسلسل پاسداران جنایت پیشه ترور شد ،

جنایتکاران برای سرپوش گذاشتن برجنایتشان  ،

پیکر غرقه بخون او را ربودند تا وانمود کنند او تصادف کرده  ،

پاسدران شبانه اقدام به انتقال پیکر رضا به سردخانه اراک نمودند  ،

ولی حقیقت بسرعت روشن شد هواداران مجاهدین در سردخانه اراک  ،

از پیکر رضا حامدی عکس گرفتند واین عکس درنشریه مجاهد چاپ شد  ،

۵ گلوله روی ناحیه سینه و شکم رضا دیده میشد  ،

امانظریه پزشک قانونی و جوازدفن علت فوت را تصادف اعلام کرده بود ،

لازم به ذکراست که در دوران دو ونیم ساله فعالیت سیاسی مجاهدین  ،

پس ازانقلاب۵۷ بیش از ۵۰ نفر از هوادران مجاهدین با چینن شیوه هایی ترور شده وبه شهادت رسیده اند ،

درحالیکه سازمان اعضا وهوادارنش مطلقا پایبند فعالیت مسالمت آمیز سیاسی بودند  ،

و حتی در یک مورد اقدام به مقابله به مثل یا تلافی در دفاع مشروع از خود ننمودند ،

۲۴ اسفند ۱۳۳۲ شهادت کریمپور شیرازی روزنامه نگار و شاعر آزادیخواه  ،


به قران مجید سوگند یاد کرده ام که حقایق را بگویم و بنویسم ولو اینکه به قیمت جانم تمام شود ،

من با خدای خویش عهد وپیمان محکمی بستم  ،

چون من پرده هایی را بالا میزنم که در زیر آن هزاران خیانت هزارها فساد و هزاران بدبختی وبیچارگی نهفته هست ،

من جدا مصمم هستم که این مبارزه سرسخت و آشتی نا پذیر را تا سر حد مرگ شرافتمندانه سرخ  ،

که ایدآل و آرزوی دیرین من هست دیوانه وار دنبال کنم  ،

چون من کاملا در طی انتشار این سه شماره روزنامه شورش  ،

خطر را پیش بینی و احساس میکنم ،

و ناچار درمقدمه شهادتین خود را ادا کردم  ،

روز ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۳۲ امیر مختار کریم پور شیرازی مدیرروزنامه شورش وویکی ازیاران وفا دار دکتر مصدق ،

توسط دژخیمان شاه به شهادت رسید مزدوران دربار در زندان روی بدن کریمپور نفت ریختند  ،

واورا به آتش کشیدند روزنامه نگار وشاعر مردمی کریمپور شیرازی یکی از برجسته ترین چهره های نهضت ملی ایران بود ،

که با قلم روشنگر و متعهد خود دشمنان داخلی وخارجی و در راس همه دربار شاه را افشا میکرد  ،

کریم پور شیرازی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد به زندگی مخفی روی آورد  ،

اما درمهرماه همان سال دستگیر شد  ،

کریمپور برغم اینکه بارها زیر فشار دربار شاه قرار گرفت ،

تن به تسلیم نداد و ازآرمان آزادیخواهی ملت ایران کوتاه نیامد

شهادت کریمپور شیرازی روزنامه نگار وشاعر آزادیخواه
شهادت محمد حسین نقدی شهید سرفراز مقاومت
ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق

مطالب مرتبط

فراخوان مقاومت ایران به حمایت از مردم بپاخاسته و معترضی سیریک ـ در یک نگاه

غرش عدالت، از اسلحه خلق بر سینه خائنان