شهادت فدائیان قهرمان مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی-روزها و یادها

شهادت فدائیان قهرمان مسعود احمدزاده وعباس مفتاحی ـ روزها و یادها ـ هفته دوم اسفند۹۹


یازدهم اسفند ۱۳۵۰ فدایی قهرمان مسعود احمد زاده و ۵ تن دیگر ازاعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران،

عباس مفتاحی مجید احمد زاده اسدالله مفتاحی حمیدتوکلی وغلامرضا گلوی توسط جلادان شاه خائن به جوخه اعدام سپرده شدند.

فردای آن روز دوازدهم اسفند نیز فداییان دلیر بهمن آژنگ سعید آریان عبدالکریم حاجیان سپرده ومهدی صبارونی ،

پس از محاکمه در بیدادگاهها ی نظامی وفرمایشی رژیم سلطنتی به جوخه های اعدام سپرده شدند ،

وقهرمانانه جان باختند ساواک آریامهری که هدفی جز سرکوب عناصر انقلابی وآزادیخواه نداشت  ،

این فداییان قهرمان را زیر وحشیانه ترین شکنجه قرارداد  ،

اما حماسه های مقاومت این فرزندان خلق بویژه مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی  ،

از دیواره های بلند زندانها و شکنجه گاهها عبور کرد ،

و ازطریق خانواده ها ویا همرزمانشان بطور گسترده ای درسراسر ایران منعکس شد .
۱۳ اسفند سالگرد شهادت مجاهدان خلق محمد مصباح ورقیه مسیح پدر ومادری که  ،

جان خود وتمامی فرزندانشان را فدیه راه رهایی و آزادی مردم ایران کردند ،

و با تقدیم ۸ شهید سرفراز مشعلی فروزان بر افروختند ،

ونام خود را بر تارک افتخارات قهرمانان مجاهد خلق ثبت نمودند ،

مجاهدین شهید عزت مصباح درمرداد ۶۰ اصغر ومحمود مصباح درتابستان ۶۰  ،

وفاطمه مصباح سیزده ساله در ۲۵ شهریور ۶۰ بدست مزدوران پلید خمینی به شهادت رسیدند  ،

مجاهدین شهید محمد و رقیه مصباح نیز پس از مقاومتی قهرمانانه  ،

درجریان تهاجم مزدوران خمینی به یکی از پایگاه ‌های مجاهدین  ،

همراه با مجاهدین قهرمان فرمانده عباس عطاپور به شهادت رسیدند ،

وبه عهد خونین خود با خدا وخلق وفا کردند  ،

دو ماه بعد نیز مجاهد شهید اکبر مصباح دربهار ۶۱ ومجاهد قهرمان نسرین مسیح در ۱۲ اردیبهشت ۶۱ ،

خون پاکشان را فدیه رهایی خلق در زنجیر ایران نمودند  ،

یاد این قهرمانان سرفراز گرامی وراه سرخشان پر رهرو باد

شهادت پدر ومادر شهدای سرفراز مصباح
متینگ ۳۰۰ هزارنفری مجاهدین دررشت
درگذشت دکتر مصدق پیشوای کبیر نهضت ضد استعماری مردم ایران

مطالب مرتبط


اعتراف رژیم به ابعاد کشتار و دروغپردازی و متهم کردن پاکستان، در حالیکه پاکستان دعاوی رژیم را بالکل تکذیب کرده

خیزش هموطنان بلوچ و ترفندهای آخوندی