ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در آستانه انفجار اجتماعی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در آستانه انفجار اجتماعی


نگاهی به وضعیت انفجاری جامعه ایران

پیدایی، بلوغ و اضمحلال نسل‌ها، در نمودار پیشرفت اجتماعی، امری شناخته شده است. در تاریخ تکامل اجتماعی، پیوسته نیروها و نسل‌های بالنده جایگزین نیروهای میرا شده‌اند. این کشاکش، در عرصهٔ جامعه پیوسته ادامه دارد. هنجارها و ارزش‌ها بی‌توقف در حال تغییر هستند. این تغییر گاه تا آنجا پیش می‌رود که به یک دگرگونی اساسی در کل ساختار جامعه منجر می‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توان از انقلاب ضدسلطنتی نام برد که ارزش‌ها را در جامعه آن روز ایران دگرگون کرد.ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در آستانه انفجار اجتماعی ـ قضاوت با شما

چالش نسل‌ها با یک دیکتاتوری فرتوت

اکنون در ایران آخوندزده، چالشهای فراوانی بین نسل‌های متعدد با حاکمیت در جریان است. بزرگترین چالش بر سر آزادی است. چالش بعدی بین مدرنیته و سنت است. واقعیت این است که ایران سال۹۹ حتی با ایران سال۹۸ و ۹۷ متفاوت است. افزایش نسل جوان کشور، گسترش وسایل ارتباط جمعی، سوراخ شدن سانسور و ارتباط نسل‌های جدیدتر با اینترنت و ورود فعال آنها به شبکه‌های اجتماعی و آشنا شدن گسترده با فرهنگ جهانی و نیز آموزه‌های مجاهدین و مقاومت ایران، اکنون به یک معضل جدی حاکمان عمامه به‌سر تبدیل شده است. نسل‌های جدیدتر ایران، رویکردی شورشی‌تر دارند و در هنجارهای تحمیل شدهٔ سنتی نمی‌گنجند. دغدغهٔ نخست آنها آزادی است. آنها به صراحت می‌گویند: «جمهوری اسلامی انتخاب آنان نیست».

همپا و به‌موازات این تعارض شتابناک بین نسل‌ها و حاکمیت، به ریزش و درهم شکستگی باندهای درونی رژیم نیز به‌روشنی اعتراف می‌شود. روزنامهٔ همدلی (۱بهمن۹۹) با اشاره به «شکاف نسلی» می‌نویسد «حضور اصول‌گرایان در پهنهٔ قدرت سیاسی به‌معنای محبوبیت آنها در افکار عمومی نیست».

بعد از حوادث سال۸۸، حتی فرزندان برخی چهره‌های سیاسی نیز احساس همراهی با ایده‌ها و تفکرات پدرانشان نداشتند.

مطالب مرتبط


هوای قاتل در حاکمیت منفور آخوندی ـ قضاوت با شما

انفجار بزرگ اجتماعی در تقدیر؛ در آیینهٔ اعتراضات سراسری