تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم بهمن۹۹

تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم بهمن۹۹ ـ ۲۵بهمن۹۹


۲۵ بهمن ۱۳۸۹ استمرار قیامهای ۸۸ و تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه در ۲۵بهمن ۸۹ خروش آزادیخواهی مردم ایران مجددا طنین افکند

و دیکتاتوری آخوندی را در برابر طوفان قیامها به لرزه در آورد

مردم تهران و سایر شهرها برغم تدابیر سرکوبگرانه و یورش مزدوران رژیم و نیروهای سرکوبگر انتظامی

به پا خاستند و با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور با مزدوران رژیم درگیر شدند.

جوانان قیام آفرین تصویر بزرگی از ولی فقیه ارتجاع را از داربست به زیر کشیدند و در زیر گامهای خود لگدمال کردند.

مزدوران لباس شخصی که قصد جلوگیری از آن را داشتند با واکنش نیروهای انقلاب به شدت گوشمالی داده شده و پس رانده شدند.

خروش بهمن در دیگر شهرهای میهن نیز طنین افکند ،

مردم و دانشجویان در شیراز و مشهد وکرمان وگرمسار و اصفهان وتبریز رشت وبابل وسایر شهرها علیه دیکتاتوری آخوندی بپا خاستند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به هم وطنان بپا خاسته

بویژه زنان وجوانان اشرف نشان ایران گفت: دیکتاتوری آخوندها در برابر طوفان قیام آزادی گریزی ندارد.

۲۵ بهمن ۱۳۶۲ شهادت شخصیبت محبوب ومبارز عشایر فارس الله قلی خان جهانگیری از شخصیت های برجسته عشایر سمیرم فارس که در زندانهای شاه مدتها در اسارت بود.

پس از انقلاب ضدسلطنتی فعالیتهای خود را برای گرفتن حقوق دهقانان وعشایر ستم کشیده از جمله تشکیل ستادی در منطقه سمیرم برای اصلاحات ارضی ادامه داد.

پس از ۳۰ خرداد ۶۰ نیروهای انتظامی رژیم خمینی به مرکز فعالیت او وهمرزمانش حمله کردند ،

اما الله قلی خان ویارانش بدنبال درگیرهای مسلحانه  ،

با پاسداران در کوههای حد فاصله سمیرم ونور آباد مستقر شدند

شهادت شخصیت محبوب مبارز عشایر فارس الله قلی خان جهانگیری
شهادت خسروگلسرخی وکرامت الله دانشیان
شهادت مجاهد خلق زهرا رجبی از برجسته ترین زنان پیشتاز مجاهد خلق

مطالب مرتبط


کانون‌های ‌شورشی تصویر واقعی ایران زمین بپاخاسته ـ قلبها، واژه‌ها پیوندها

توشهٔ ۴۲ سال چه می‌گوید؟ سرمایهٔ کنونی چه می‌خواهد؟