اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، قسمت سوم ۳

اخبار ایران و جهان


کنفرانس بین المللی رژیم آخوندی در محاصره بحران ها ، با حضور مریم رجوی

وضعیت انفجاری در ایران، رژیم آخوندی در محاصره بحران ها – کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت – ۲۵ آذر ۱۳۹۶ – پنل سوم : نمایندگان آمریکا و کانادا