اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، قسمت دوم ۲

اخبار ایران و جهان


کنفرانس بین المللی رژیم آخوندی در محاصره بحران ها ، با حضور مریم رجوی

وضعیت انفجاری در ایران، رژیم آخوندی در محاصره بحران ها – کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت – ۲۵ آذر ۱۳۹۶ – پنل دوم : هیئت جوانان ایرانی و  نمایندگان کشورهای عربی