اعتراف مرکز آمار ایران: ۲۹درصد جوانان ۲۴-۱۵ ساله در استان ها بیکار هستند

مرکز آمار ایران طی گزارشی اعتراف کرد نرخ بیکاری جمعیت 24-15 ساله در استان ها نشان می دهد که در سال 95 حدود 29.2 درصد از جمعیت فعال24-15 ساله در استان ها بیکار بوده اند.


این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب 25.4 درصد و 44.2 درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری 32.3درصد و در نقاط روستایی 22.5 درصد بوده است.

بین استان های کشوری، استان چهارمحل و بختیاری با 41.3 درصد و استان زنجان با 22.2 درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری در جمعیت 15-24 ساله را داشته اند.

بالاترین و پایین ترین این نرخ در نقاط شهری استان ها به ترتیب مربوط به استان ایلام با 48.0 درصد و استان یزد با 24.9درصد بوده است.

در نقاط روستایی بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری در این جمعیت به ترتیب مربوط به استان های چهارمحال و بختیاری با 39.9 درصد و استان زنجان با 10.8 درصد بوده است.
لطفا به اشتراک بگذارید: