This browser does not support the video element.

درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر

درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر


30آبان – 21 نوامبر


1288 خورشیدی


لقب سردار ملی برای ستارخان

مجلس شورای ملی در این روز به پاس فداکاری و جانفشانیهای «ستارخان» و «باقرخان» و به منظور احیای مشروطیت،

به «ستارخان» لقب «سردار ملی» و به «باقرخان» لقب «سالار ملی» اعطا کرد.

[caption id="attachment_51892" align="alignnone" width="300"]درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر-لقب سردار ملی برای ستارخان[/caption]


488 میلادی


سر آغاز جنبش «مزدک»


در این روز «مزدک» عقایدش را اعلام کرد و با مخالفت جدی روحانیان درباری روبهرو شد.

وی می‌گفت باید مالکیت‌ عمومی باشد و هرکس در حد نیازش از محصول استفاده کند. خدا انسان‌ها را برابر آفریده و باید این برابری همیشه حفظ شود...

[caption id="attachment_51896" align="alignnone" width="220"]درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر در خاطره روزها 30آبان -21نوامبر- میلادی سر آغاز جنبش «مزدک»[/caption]


1886 میلادی


نخستین روزنامةپرتیراژ جهان


در این روز تیراژ روزنامة «لو پتیت ژورنال» چاپ پاریس از مرز یک میلیون گذشت.

این تیراژ تا آن زمان در جهان بیسابقه بود. اما در سال 2000، جهان دارای 1071 روزنامه با تیراژ بیش از یک میلیون بود.

با ورود اینترنت تیراژ روزنامه‌ها هم کاهش یافت.

[caption id="attachment_51901" align="alignnone" width="300"]درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر درخاطره روزها 30آبان -21نوامبر-اولین روزنامه با تیراژ میلیون[/caption]

1894 میلادی


قتل عام پورت آرتور


در این روز ارتش ژاپن که به قصد تصرف شمال شرقی چین و جنوب شرقی «سیبری» از مرز کره گذشته بود،

وارد چین شدند و بندر «لوشونکو» _ پورت آرتور _ را تصرف کرده و60 هزار تن از مردم را قتل عام کرد.

[caption id="attachment_51907" align="alignnone" width="290"]در خاطره روزها 30آبان -21نوامبر در خاطره روزها 30آبان -21نوامبر - حمله ژاپن به چین و تصرف بندر پورت آرتور[/caption]
لطفا به اشتراک بگذارید: