شکست مزدوران عراقی در اجرای طرح اخراج ساکنان اشرف -روزها ویادها هفته چهارم آذرماه

شکست مزدوران عراقی دراجرای طرح اخراج ساکنان اشرف کارزار پیروزی دراشرف-روزها ویادها هفته چهارم آذرماه


۲۴ آذر ۱۳۸۸ شکست مزدوران عراقی دراجرای طرح اخراج ساکنان اشرف  ،

ساعت ۱۱ ونیم روز ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ ۳۷ خودروی پلیس وشماری از مقامات عراقی  ،

عضو کمیته سرکوبگر عراقی موسوم به کمیته بستن اشرف وارد اشرف شدند  ،

مقامات عراقی پیش از آن در۱۶آذر ۸۸ قصد خودرا برای جابجایی کلیه اعضای مجاهدین خلق اعلام کرده بودند  ،

آن روز نزدیک به ۵۰ خبرنگار و عکاس وفیلمبرداربا ستون خودروهای پلیس به اشرف آمدند  ،

سخن گوی دولت عراق پس از یک سال تحریم مطبوعاتی اشرف خبرنگاران را  ،

به منظور تهیه عکس وفیلم وگزارش از کسانیکه به ادعای رژیم آخوندی نمی خواهند در اشرف باقی به مانند ،

و بنا به فراخوان کمیته عراقی قصد ترک اشرف داشته باشند دعوت کرده بود ،

درفراخوان کمیته عراق تصریح شده بود ،

که به تعداد کافی اتوبوسهای مورد نیاز برای جابجایی ساکنان اشرف نیز حاضر و آماده شده است ،

پیش از آن نیز نیروهای عراقی یک خروار بروشور در خیابانها و مقر های مختلف اشرف فرو ریخته  ،

و با بلند گو هم اعلام کرده بودند که دولت عراق درجابجایی ساکنین این اردوگاه به مکان دیگر مصمم هست  ،

و افراد داوطلب میتوانند خودرا به مرکز پلیس و یا هر یکی از گشتیها معرفی کنند  ،

در آن اوراق به مجاهدان اشرف با سخیف ترین صورت وعده داده شده بود ،

که درصورت ترک اشرف میتوانند درکشورهای اروپایی یا ایران  ،


بعنوان شهروند به زندگی عادی مشغول شوند  ،

اما در روز ۲۴ آذر مجاهدان اشرف هیچ ممانعت ومخالفتی با ورود پلیس به اشرف به عمل نیاوردند  ،

و همه دربها مقرها را هم برای بازدید پلیس ومقامات عراقی و خبرنگاران باز گذاشتند  ،

و آن چه نتیجه شد این بود که برغم اسرار مقامات عراقی  ،

برغم پخش بروشورهای دولتی و فراخوانهای مستمر با خودروهای بلندگودار ،

درخیابانهای اشرف ودرحضور ۵۰ خبرنگار و فیلمبردار و عکاس از رسانه های مختلف جهان  ،

حتی یک نفر از مجاهدان حاضر به ترک اشرف نشد ،

آن روز تصویر ستونهای اعزام شده و مینی بوسهای خالی و مزدوران عراقی ،

که دست از پا درازتر از اشرف خارج شدند ،

گواه واضح و آشکار و درخشانی برعزم اشرفیان در پایداریشان ،

د رنبرد با رژیم ضد بشری ولایت فقیه حاکم بر ایران شدند

شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلی وند
شهادت مبارز بزرگ میهن شکرالله پاک نژاد

مطالب مرتبط

استقبال آمریکا از فراخوان گزارشگران ملل متحد برای تحقیق مستقل در مورد قتل عام سال ۶۷

اعتراف به استیصال نظام در ایستگاه پایانی