درگذشت پدر رضایی های شهید -روزها ویادهاهفته سوم آذرماه۹۹

درگذشت پدر رضایی های شهید-روزها ویاده هفته سوم آذرماه ۹۹


۱۵ آذرماه ۱۳۸۲ درگذشت پدر رضایی های شهید ،

۱۵آذرماه سال ۱۳۸۲ خلیل الله رضایی به دیار رفیع اعلی شتاف ،

پدر خلیل الله رضایی درسال ۱۲۹۹ درمحلات دیده به جهان گشود ،

در جوانی و بعد از آنکه پدرش را ازدست داد دربازار تهران به هوداری از مصدق معروف شد ،

بعد از کودتای ضدملی ۲۸ مرداد علیه پیشوای نهضت استعماری مردم ایران ،

راهش را درکنار پدر طالقانی ادامه داد ،

او ازفعالان جنبش ضد دیکتاتوری سلطنتی و از موسسان کانون فعالیت برای ازادی زندانیان سیاسی بود ،

حرمت نام رضاییها با انقلاب ضد سلطنتی آن چنان درهم آمیخت ،

که با سقوط دیکتاتوری شاه مردم نام شهیدان ولاقدر رضاییها را درخیابانها میدانها و بیمارستانهای شهر ها گذاشتند ،

پدر رضایی تا زمان انقلاب شهیدان سرفرازی هم چون احمد رضا و مهدی را تقدیم خلق کرده بود ،

که نقش عظیمی در دوران تاسیس و پیشتاری نخستین مجاهدین ایفا کردند ،

این نام برای این مردم تداعی کننده فدای حداکثر در راه آزادی بود ،


از این رو آخوندهای رژیم ولایت فقیه که میخواستند خودشان را صاحبان انقلاب جا بزنند ،

سعی کردند که به پدر رضایی نزدیک شوند ،

اما وقتی او از تقلبات انتخاباتی گسترده ای رژیم خمینی به منظور حذف نامزدهای مجاهدین پرده برداشت ،

فهمیدند سرسازش ندارد ،

از آن پس هر توطئه ای علیه مجاهدین درب خانه اورا هم می کوبیدند ،

پدر رضایی جلای وطن کرد ،

زمانی که خبر شهادت سردار موسی خیابانی و دخترش مجاهد شهید آذررضایی را ،

در کنار اشرف شهیدان درحماسه ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین شنید ،

اجازه نداد سوزجگر شهادت فرزند گرد غم بر او به پاشد ،

د رعملیات کبیر فروغ جاویدان دو مجاهد دیگر ا زخانواده رضایی مهین رضایی علی زرکش به شهادت رسیدند ،

اما پدر پرده ی با شکوهی از بردباری را به نمایش گذاشت ،

پدر خلیل الله رضایی د ر۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ درنامه ای نوشت ،

مسعود و مردم عزیزم از شهریور ۲۰ تا امروز دلم فقط به این خوش هست ،

که شما هستید و نگذاشتید که پرچم مصدق برزمین به ماند

خاموشی هنرمند ایران علیرضا شوریده
تظاهرات میلیونی مردم تهران درروزعاشورا علیه رژیم شاه
صدور حکم لغو برچسب تروریستی مجاهدین توسط دادگاه عالی اروپا

مطالب مرتبط:

شهادت میلیشای مجاهدخلق داریوش سلحشور -روزها ویادها هفته دوم آذرماه

بیاد گلسرخ انقلاب مجاهد قهرمان مهدی رضایی

 
لطفا به اشتراک بگذارید: