طلسم جنگ - نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی - آمار خسارتها - قسمت دوم

طلسم جنگ - نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی - آمار خسارتها - قسمت دوم

خمینی: امروز هم در راس تمام مسائلمون جنگ است.

نسل دهه شصت این صحنه ها را خوب به یاد دارند.

هر روز بهشت زهرا، هر روز جنازه. همه جا صدای شیون و عزاداری

و باز هم البته دهه شصتی این وقایع را که بخشی از تاریخچه زندگیشون رو تشکیل میده فراموش نمیکنند

حتی در دورترین شهرها هم کسی از بلای جنگ و بمباران در امان نبود.

در اولین قسمت برنامه نگاهی کوتاه داشتیم به شروع جنگ و لحظه های آغازش

 

مطالب مرتبط

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – پیشینه – قسمت اول

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – آمار خسارتها – قسمت دوم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – میانجیگری – قسمت سوم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مواضع مجاهدین – قسمت چهارم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – چرا خمینی زهر را خورد – قسمت پنجم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – عفریت جنگ – قسمت ششم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مرور وقایع – قسمت هفتم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مهدی ابریشمچی – قسمت هشتم