طلسم جنگ - نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی - پیشینه - قسمت اول

طلسم جنگ ـ نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی ـ پیشینه ـ قسمت اول

خمینی: امروز در راس تمام مسائلمون جنگ است...

هشت سال جنگ، سربازهای یکبار مصرف، بچه های میدان مین، فقر، مرگ، جامعه ای ویران و اقتصادی ورشکسته

راستی چرا باید دو کشور همسایه تا سرحد نابودی با همدیگه بجنگند؟ هدفشون چیه؟

و این جنگ چه هزینه ای را به مردم دو کشور تحمیل میکند؟

آوارگی، دربدری و از دست دادن نزدیکترین عزیزان واژه هایی آشنا برای مردم ما و بطور خاص نسل دهه ۶۰ هستند.

در آخرین روز تابستان ۵۹ با حمله گسترده عراق به ایران جنگی خونین بین کشور ما و همسایه غربی مان درگرفت.

این جنگ هشت سال طول کشید و برای دهه ها آثاری ویرانگر بر مردم دو کشور و مردم سراسر منطقه تحمیل کرد...

مطالب مرتبط

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – پیشینه – قسمت اول

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – آمار خسارتها – قسمت دوم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – میانجیگری – قسمت سوم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مواضع مجاهدین – قسمت چهارم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – چرا خمینی زهر را خورد – قسمت پنجم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – عفریت جنگ – قسمت ششم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مرور وقایع – قسمت هفتم

طلسم جنگ – نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی – مهدی ابریشمچی – قسمت هشتم