پنجم مهر طنین شعار مرگ بر خمینی در خیابانهای تهران-روزها و یادها - هفته اول مهر

۵مهر طنین شعار مرگ برخمینی در خیابانهای تهران-روزها ویادها - هفته اول مهرماه۹۹


اولین باری که شعار مرگ بر خمینی درایران طنین افکن شد
۵مهر ۱۳۶۰ طنین شعار مرگ برخمینی درخیابانها ی تهران درچنین روز ی  ،

صدها میلیشای پاکبازمجاهد با جسارتی وصف ناپذیر ،

درخیابانهای تهران رو درروی پاسداران مسلح خمینی خروشیدند  .

قهرمانی های جوانان مجاهد درروز ۵ مهر بویژه شعار مرگ برخمینی شاه سلطان خمینی مرگت فرارسیده  ،

چنان بازتابهای اجتماعی گسترده ای پیدا کرد  ،

که روز بعد رژیم مجبور شد به اننتشار گستر ده شعار مرگ برخمینی اعتراف کند  .

آن روز میلیشای قهرمان مجاهد خلق درشرایطی که خمینی میخواست همه نفسها را درسینه ها حبس کند .

بلند ترین خروش تاریخ مبارزات رهایی بخش مردم ایران ،

یعنی شعار مرگ برخمینی را درایران زمین طنین افکن کردند .

هر کس که ذره ای شناخت از دیو ارتجاع وخمینی ضد بشر داشت  .


تصدیق میکرد که مهمترین وسرنوشت سازترین شعار رهایی بخش ودگرگون کننده  ،

درمبارزات مردم ما درروز ۵ مهر توسط میلیشای مجاهد خلق اجتماعی شد .

وهیچ چیز جز فداکاری وپاباختگی وجسارت انقلابی نسل بخون شسته مجاهد خلق  ،

ازآن گونه که مردم ایران در۵مهر ۱۳۶۰ دیدند نمی توانست این بت را بشکند

۷مهر ۱۳۶۰ شهادت سه عضو خانواده شفایی  ،


خانواده شفایی با تقدیم ۶ شهید درراه آزادی مردم ایران برگ افتخاری را درتاریخچه مقاومت مجاهدین  ،

دربرابر رژیم خمینی رقم زدند .

دکتر مرتضی شفایی پزشک آزاد منش وانساندوست از طریق فرزندش با مجاهدین آشنا شد .

او از همه چیز خود دست شست وبا تمامی توش وتوان قدم درراه آزادی مردم ایران گذاشت ،

از قرار دادن امکانات وتحصیلات درجهت فعالیتهای انقلابی مجاهدین ،

شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان
شهادت قهرمان ملی پوش مجاهد خلق هوشنگ منتظرالظهور

مطالب مرتبط

۵مهر – سالروز حماسه فروزان پنجم مهرماه ۱۳۶۰

۵مهر، کاشت بذر قیام و شورش