مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران یک فاجعه بزرگ را نشان میدهد

مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران یک فاجعه بزرگ را نشان میدهد


سایت خبر فوری رژیم: مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشورمان یک فاجعه بزرگ را نشان می‌دهد


سایت خبر فوری رژیم نوشت: مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشورهای مختلف جهان و منطقه با کشورمان تقریباً یک فاجعه بزرگ را نشان می‌دهد


و با توجه به پیک‌سوم کرونا در پاییز خطر جدی را گوشزد می‌کند. این منبع افزود:


نسبت نامطلوب پزشک و پرستار به تخت بیمارستانی در کشور، افت کیفیت خدمات ارائه‌شده،


فشار مضاعف بر کارکنان نظام سلامت و نارضایتی بیماران را در پی دارد


سایت خبر فوری رژیم روز ۱۳شهریور به عقب بودن امکانات پزشکی نسبت به


استانداردهای بین‌المللی برخلاف ادعاهای آخوند روحانی اعتراف کرد و


نوشت: «مقایسه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشورهای مختلف جهان و منطقه با کشورمان تقریباً یک فاجعه بزرگ را نشان می‌دهد.


نسبت تعداد آنها به تخت بیمارستانی در ایران حتی از سوریه جنگ‌زده هم عقب‌تر است و


با توجه به پیک‌سوم کرونا در پاییز خطر جدی را گوشزد می‌کند.


نسبت نامطلوب پزشک و پرستار به تخت بیمارستانی در کشور، افت کیفیت خدمات ارائه‌شده،


فشار مضاعف بر کارکنان نظام سلامت و نارضایتی بیماران را در پی دارد».


مطالب مرتبط


رئیس سازمان نظام پزشکی: پزشکان بیمارستانها ۶ ماه و پرستاران ۴ ماه معوقات وصول نشده دارند


اعتراف رسانه‌های حکومتی به کمبود فاجعه‌بار پرستار و تخت بیمارستانی در ایران نسبت به استاندارهای جهانی