تجمع اعتراضی کارکنان اداره بنادر در بندر شاپور سابق در خوزستان

 تجمع اعتراضی کارکنان اداره بنادر


کارکنان اداره بنادر در بندر شاپور سابق در خوزستان روز سه شنبه 28 شهریور؛ در مقابل ساختمان مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب افتاده از شرکت پایانه غلات خلیج فارس پارسیان اعتراض کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: