قضاوت با شما – علت مشکلات اقتصادی مردم ایران چیست؟ تحریم یا حاکمیت

علت مشکلات اقتصادی مردم ایران چیست؟ تحریم یا حاکمیت – قضاوت با شما


نگاهی به علت اصلی مشکلات اقتصادی و فقر مردم ایران

در حالی که گرانی بیداد می‌کند و بسیاری نان شب برای خوردن ندارند، غارتگران حاکم قضاوت با شما – علت مشکلات اقتصادی مردم ایران چیست؟ تحریم یا حاکمیت

با افزایش مالیات و نرخ ارز و دامن‌زدن به گرانی تلاش می‌کنند مشکلات مالی و امنیتی نظام را حل کنند.

عیسی جعفری، مجلس ارتجاع ۳تیر ۹۹: «آقای رئیس‌جمهور آیا از قیمت افسارگسیخته

کالاها خبر دارید؟ آیا با یک میلیون ۲۰۰هزار تومان شما می‌توانید زندگی کنید»؟

آخوند مهدی آقایی در نمایش جمعه مرودشت گرانی را کاذب و شایعه دشمنان دانست و گفت: «نفوذی‌های اقتصادی در بزنگاههای مهم با ایجاد التهاب کاذب و گرانی‌های مصنوعی درصدد تقویت نارضایتی عمومی مردمی از نظام و حاکمیت هستند تا مردم را از نظام دلسرد نموده و آنان را به کف خیابان‌ها بکشاندند».

یک شهروند: «چرت و پرته این چیزهایی که دارن میگن شایعه‌اس بی‌شعور خودشه و هفت جد و آبادشه که مردمو خر فرض کرده». احمدی بیغش، عضو مجلس ارتجاع: «مردم در زیر چرخ گرانی له شدند... هیچ دادرسی نیست مردم دادشان را به کجا ببرند ارز به ۲۰هزار تومان رسید». آخوند شیاد روحانی ۴تیر ۹۹: «یک مقدار هم تبلیغات روانی دشمن هست، دست به دست هم داده».

روزنامه حکومتی آرمان ۵تیر ۹۹ کمی پرده را کنار زد و نوشت: «اگر دولت نتواند پشتوانه‌های مالی را تأمین کند، با نارضایتی و اعتراض مواجه می‌شود... یک نوع سردرگمی و آشفتگی و ناتوانی در همه موارد خودنمایی می‌کند حتی ممکن است به مشکلات بزرگ‌تر تبدیل شود که در آن صورت خسارتها و زیانهای بزرگی در پی خواهد داشت». یک شهروند: «این کرونا نیست که داره ما رو می‌کشه این خودتحریمیه، ما از فقر و بدبختی داریم از بین میریم».

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – حکومت مستضعفین و باستی‌هیلزها

نمای روز ـ روضه گرانی توسط غارتگران و مشکلات اقتصادی مردم