شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی

سردار ملی شیخ محمد خیابانی شهید انقلاب مشروطه


ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دمکراتیک تا سیس نماییم.

ما چه می گوییم عدالت ،مساوات و آزادی .

در مسلک ما ایران مال ایرانیان است .

من کشته شدن را به تسلیم ترجیح می دهم من پیش دشمن زانو بر زمین نمی زنم.

جنبش آزادی ستان.

خیابانی یکی از رهبران انقلاب مشروطه در باره اهمیت کلیدی ایران و انقلاب مشروطه ،

در همان هنگامه انقلاب گفته بود فراموشتان نشود که ایران مرکز سیاست آسیاست .

وی در نطق بیست و چهارم اردیبهشت ۱۲۹۹ خود گفت :

هر گاه یک قیام آزادیخواهانه در یک مملکت موفقیت یابد این خالی از تاثیر در ممالک مجاور نخواهد بود .

چنانچه در اوایل انقلاب ایران، روسها خواستند نگذارند اثرات انقلاب ایران در روسیه نفوذ کند.

با وجود این هم در روسیه و هم در در عثمانی نفوذ انقلاب ایران مشهود گردید.

یک دولتی که یک صد و بیست مبلیون نفوذ و بیست میلیون سرنیزه داشت از انقلاب ایران متاثر شد.

تصور نمایید هر گاه این انقلاب از روی نظم و قائده باشد البته تاثیر ات بزرگتر خواهد بخشید .

درک عمق خیانت استبداد و رضا خان و نیروهای قزاقش به انقلاب مشروطه نیز تنها با فهم اهمیت آن انقلاب و نقش رهبران آن انقلاب میسر است .

مطالب مرتبط

شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی

نبرد آفتاب علیه نیروهای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی

شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی - در یک نگاه