۲۹اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت با یاد دکتر محمد مصدق گرامی باد

۲۹اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت با یاد دکتر محمد مصدق گرامی باد