تبیین جهان - قسمت۶۱ -مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی وجود


-یادی ازچند دانشمند مشهور


 - رد تصادف به وسیله ماتریالیستهای دیالکتیک


 - نتیجه گیری


لطفا به اشتراک بگذارید: