تبیین جهان - قسمت۶۳ - مسعودرجوی

تبیین ماتریال مکانیکی وجود


وحدت نظر نهایی ماتریالیستهای مکانیک وپوزیتیویستها


درانکارهدفداری جهان وکور بودن جریان تکامل
. نمونه دوم:«« برتراند راسل »»


لطفا به اشتراک بگذارید: