از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز - فرجام یک دیکتاتور - قسمت نهم

فرجام یک دیکتاتور، از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز- قسمت نهم

از دیگر دخالتهای نظامی شاه در سایر کشورها اطلاعات به مراتب کمتری منتشر شده است. ظفار،جنگ ویتنام،جنگهای داخلی یمن...
دیکتاتوری های شاه و شیخ با تمامی تفاوتهای تاریخی که با یکدیگر داشتند ،
اما در عمل دو ویژگی مشابه داشتند اولین ویژگی سرکوب مردم در داخل کشور است .
که اولی با ساواک و دومی با سپاه پاسداران آنرا پیش می برد.
دومین ویژگی دخالت گسترده نظامی در کشورهای دیگر است .
در باره دخالت نظامی در کشورهای دیگر در مورد رژیم آخوندها نیازی به توضیح نیست .
و اکنون عموم مردم ایران با شعارها و قیامهایشان به مقابله با توسعه طلبی دیکتاتوری حاکم بر خواسته اند .
شاید در مورد دخالت نظامی گسترده شاه در ظفار عموم ایرانیان جسته و گریخته چیزهایی شنیده باشند.
اما از دیگر دخالتهای نظامی شاه در سایر کشورها اطلاعات به مراتب کمتری منتشر شده است .
دخالت نظامی شاه در ظفار، در جنگ ویتنام، درگیری های پاکستان و سرکوب بلوچ های پاکستان، در جنگ هند و پاکستان، جنگهای داخلی یمن
جنگ سومالی و اتیوپی در شاخ افریقا، جنگهای داخلی زئیر درآفریقا...

سایر قسمتهای برنامه فرجام یک دیکتاتور:

۲۶ دی سالروز فرار شاه- فرجام یک دیکتاتور- قسمت اول
خطوط شباهت شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دوم
دگردیسی محمدرضاشاه در پیچ و خم روزگار – فرجام یک دیکتاتور – قسمت سوم
استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از زبان خودش – فرجام یک دیکتاتور – قسمت چهارم
اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره‌بین – فرجام یک دیکتاتور – قسمت پنجم
علل اصلاحات ارضی محمدرضا شاه – فرجام یک دیکتاتور – قسمت ششم
علائق مشترک شاه و شیخ – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هفتم
بعد از کشتار مردم – فرجام یک دیکتاتور – قسمت هشتم
از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی‌دنده و ترمز – فرجام یک دیکتاتور – قسمت نهم
از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری ملی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت دهم
شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی – فرجام یک دیکتاتور – قسمت یازدهم

خبرهای مرتبط