اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶