مسعود رجوی - ۸ دی ۱۳۸۸

۶ دی، سالگرد قیام تهران در عاشورای ۱۳۸۸


زنده باد ارتش آزادی
شعله
های خشم خلق علیه ولایت یزیدی
خلق قهرمان و جوانان اشرف
نشان قیام سرخ حسینی را
پس از ۳۰سال از چنگ خمینی وخامنه
ای آزاد کردند

 

اگر معنی آشوب و اغتشاش و ساختارشکنی

 قیام و مقاومت و انقلاب برای آزادی است

 بله، ما همه آشوبگریم، اغتشاشگریم

و ساختار ولایت یزیدی را به هرقیمت در هم میشکنیم