یلدا درمانی در تلویزیون رژیم آخوندی – قیام ایران

قیام ایران – یلدا درمانی در تلویزیون رژیم آخوندی


گفتگو با فروزنده کاکاوند

نظر شما نسبت به این موضوع که تلویزیون رژیم در رابطه با شب یلدا برنامه می‌گذارد چیست؟یلدا درمانی در تلویزیون رژیم آخوندی – قیام ایران

می خواستم به سیاستهای دجالگرانه رژیم آخوندی اشاره کنم که این روزها برای شب یلدا در تمامی شبکه های تلویزیونی آخوندی تبلیغ راه انداخته و می خواهد به یلدا درمانی بپردازد. این در حالیست که ۵روز است در خوزستان سیل آمده و رژیم اقدامی در این رابطه نکرده است.

می خواستم به هم شهرهای خودم در استان لرستان اشاره کنم. که پس از ۹ماه سیل در آنجا همچنان آواره هستند و مشکل مسکن و بهداشت روزانه آنها هنوز به قوت خودش باقیست. امروز در حالی رژیم روضه یلدا و مناسبت ملی ایران را سر داده است و سفره های رنگین را در تلویزیون نشان می دهد. که گرانی مواد ضروری روزانه سرسام آور شده است. این صحنه ها یک دهن کجی به فقر گسترده مردم ایران است.

مطالب مرتبط

ترکیدن بادکنک تبلیغات رژیم_قیام ایران

تجدید عهد بر سر مزار شهیدان قیام در شب یلدا