بیست و چهارمین همیاری با سیمای آزادی

گلریزان همیاری با سیمای آزادی
روزهای جمعه – شنبه – یکشنبه
۲۲ – ۲۳ – ۲۴ آذر ۱۳۹۸
برابر با
۱۳ و ۱۴ و ۱۵ دسامبر


این صدا را در سراسر جهان طنین انداز کنید.
به همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران بپیوندیم.


همدلی هایی به لطافت بهار
شاخه های کوچک و بزرگ برای شوق آزادی
جنگلی می سازد به عظمت اراده مردم ایران


 

مطالب مرتبط :

برنامه همیاری همزمان با قیام ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: