ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت اول – ۱۹ آبان ۹۸

ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت دوم – ۱۹ آبان ۹۸


میهمانان برنامه مجید حریری ، شاهین قبادی

موضوع ارتباط مستقیم :

اقدامات رژیم در بن بست برجام چیست ؟ رژیم با چه هدف یا هدفهایی دست به اقداماتی مثل گام چهارم نقض برجام می زند ؟ و چرا خودش را یکباره خلاص نمی کند و از برجام خارج نمی شودو حتی روابطش با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تنش می کشاند.


ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت سوم – ۱۹ آبان ۹۸


میهمانان برنامه مجید حریری ، شاهین قبادی


ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت چهارم – ۱۹ آبان ۹۸


میهمانان برنامه مجید حریری ، شاهین قبادی


ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت پنجم – ۱۹ آبان ۹۸


میهمانان برنامه مجید حریری ، شاهین قبادی 

ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت ششم – ۱۹ آبان ۹۸


میهمانان برنامه مجید حریری ، شاهین قبادی

 پایان ارتباط مستقیم

مطالب مرتبط:

ارتباط مستقیم – قیام مردم عراق ولبنان – قسمت اول – ۱۲ آبان ۹۸
لطفا به اشتراک بگذارید: