سالگرد قیام اشرف و آزادی گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

سالگرد قیام اشرف و کارزار جهانی آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق

پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

کارزار جهانی آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق

روزهای ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ گله‌های وحشی و جنایتکار دست آموز خامنه‌ای ـ مالکی با خودروهای هاموی و آب‌پاش و لودر و سلاح گرم و چماق و داس و تبر و میله آهنی و… به اشرف حمله کردند، تخریب کردند و مجاهدان بی‌سلاح و بی‌سپر را آماج شقاوت‌بارترین ضربات خود قرار دادند، ۱۱مجاهد خلق را شهید کردند، صدها نفر را مجروح و دچار نقص‌عضو و بیش از هزار نفر را به‌شدت مصدوم کردند و ۳۶ مجاهد خلق مصدوم و مجروح را به ‌گروگان‌ گرفتند و بخشی از اموال اشرفیها را تخریب کردند یا به سرقت بردند. گروگانها تنها پس از ۷۲روز اعتصاب‌غذا و ۷روز اعتصاب خشک در آخرین لحظات حیات و در آستانهٴ شهادت محتوم توانستند از اسارت دژخیمان رها شده و به اشرف بازگردند. اما آنچه هرگز برای جنایتکاران مهاجم و آمران آنها قابل تصور نبود، پایداری و مقاومت مافوق طاقت انسانی بود که زنان و مردان اشرفی با تمام هستی خود به آن قیام کردند و با دست خالی، تهاجم گله‌های شقاوت‌پیشه و تا دندان مسلح را با شکست مواجه کردند و رژیم و دولت دست‌نشاندهٴ مالکی را نیز در تمام دنیا افشا و مفتضح نمودند. سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزادی گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

مطالب مرتبط

پرغرور و شعله‌ور حماسه شکوهمند فروغ ایران در ۶ و ۷مرداد ۸۸پرشکوهترین حماسه تاریخ آزادی مردم ایران