سالروز انقلاب مشروطیت، روز پیروزی اراده خلق بر دیکتاتوری و استبداد

انقلاب مشروطیت


۱۴مرداد ۹۸


سرداران پاکباز ستارخان و باقرخان

۱۴ مرداد روز پیروزی اراده‌ی خلق بردیکتاتوری واستبداد

مطالب مرتبط:

به‌یاد ستار خان ـ سردار ملی انقلاب مشروطه ایران