روز ۳۰تیر سالروز قیام ملی مردم ایران

گرامیداشت سی تیر


مناسبت سی ام تیرماه -۹۸


دکتر محمد مصدق روز سی ام تیردرتاریخ مبارزات مردم ایران فراموش نشدنی است.

من خاک پای این ملتم ومقدرات من از مقدرات او جدا نیست

هرامکانی که درداخل کشور برای معالجه وجود داشته باشد برای من کافی است

...